🎁 Bio mydlo ZDARMA ku každému nákupu nad 50€

Reklamačný poriadok

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na spotrebný tovar kupovaný za účelom osobnej spotreby, u ktorého sú v záručnej lehote uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby.

Tieto ustanovenia neplatia pre právnickú osobu, ktorá nakupuje tovar za účelom podnikania. Zodpovednosť za chyby sa v tomto prípade riadi § 422 a nasl. Obchodným zákonníkom SR.

Predávajúci“ je:

spoločnosť 9-16 s.r.o.
IČO: 31402305
DIČ: 2020338320 (nie sme platiteľmi DPH)
so sídlom: Jána Hajdóczyho 5835/24, 917 01 Trnava
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. sro, vložka č. 34018/T
email: info@biodomcek.sk
telefón: 0950 895 439
(ďalej len „predávajúci“)

Kupujúci“ je:

  • spotrebiteľ – osoba, ktorá nakupuje na osobnú spotrebu
  • fyzická/právnická osoba – podnikateľ – osoba, ktorá nakupuje za účelom podnikania

Zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru

V zmysle zákona č. 513/1991 § 425 (Obchodný zákonník):

  • Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Povinnosti Predávajúceho vyplývajúce zo záruky za akosť tovaru tým nie sú dotknuté.
  • Predávajúci zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po dobe uvedenej v odseku 1, ak je spôsobená porušením jeho povinností.

Právo kupujúceho na reklamáciu chybného tovaru

Ak Kupujúci uplatní reklamáciu, Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré z práv vyplývajúcich mu z vadného plnenia si uplatňuje, je Predávajúci alebo ním poverený pracovník alebo určená osoba povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamách, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a Kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy dôjde prejav vôle Kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) Predávajúcemu.

Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má Kupujúci.

V prípade reklamácie má Kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže Kupujúci u Predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.

Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Ak tovar vykazuje zjavne chyby t.j. poškodený prepravný obal, je Kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade je zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.

Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania. Kupujúci môže reklamáciu uplatniť aj u osoby určenej predávajúcim. Ak reklamáciu Kupujúceho vybavuje osoba určená predávajúcim, táto môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného tovaru, inak reklamáciu postúpi na vybavenie Predávajúcemu. Predávajúci je povinný Kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu zaslaním tovaru na adresu nášho skladu:
Anatura, s.r.o.
Stratená 7
831 06 Bratislava

Pred zaslaním tovaru prosím vyplňte tento Reklamačný formulár, ktorý odošlite na email: info@biodomcek.sk alebo poštou na adresu zaslania tovaru. K reklamovanému tovaru prosím priložte daňový doklad o kúpe tovaru, nie je to však Vašou zákonnou povinnosťou.

V prípade, že reklamovaný tovar je zaslaný Predávajúcemu poštou alebo kuriérom zodpovedná osoba zásielku preberie, skontroluje zásielku a dokumentáciu, rozhodujúci dátum na lehotu reklamácie je dátum prijatia reklamovaného tovaru od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Tovar poslaný na dobierku nebude prebraný. Odporúčame tovar dôkladne zabaliť, aby nedošlo k neho poškodeniu pri preprave.

Kedy kupujúci stráca právo na reklamáciu chybného tovaru?

Právo z vadného plnenia Kupujúcemu nepatrí, ak Kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak Kupujúci vadu sám spôsobil.

Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval.

Záručné podmienky

Pre všetky tovary, ktoré sú kupované Kupujúcim – na osobnú spotrebu je podľa platných zákonov Slovenskej republiky záručná lehota 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu lehotu pre určité druhy tovaru. Záručná lehota začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.

Pri predaji tovaru Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Musí byť bez vád a musí zodpovedať technickým normám. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote. U vecí už použitých nezodpovedá Predávajúci za vady vzniknuté ich použitím, opotrebovaním alebo nesprávnym ošetrovaním.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za nezávadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Na čo sa záručné podmienky nevzťahujú?

Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté v súvislosti s bežným opotrebovaním tovaru, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania alebo skladovania a pri živelných katastrofách.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny alebo doplnky tohto reklamačného poriadku musia byť v súlade s príslušnými zákonmi a vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia.