🎁 Bio mydlo ZDARMA ku každému nákupu nad 50€

Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je:

9-16 s.r.o.
IČO: 31402305
DIČ: 2020338320 (nie sme platiteľmi DPH)
so sídlom: Jána Hajdóczyho 5835/24, 917 01 Trnava
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. sro, vložka č. 34018/T
email: info@biodomcek.sk
telefón: 0950 895 439
(ďalej len „prevádzkovateľ“)

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky:
  • meno a priezvisko
  • e-mailová adresa
  • poštová adresa
  • telefón
  • IBAN
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
  • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
  • splnenie právnej povinnosti prevádzkovateľa podla § 13 ods. 1 písm. c) Zákona,
  • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
  • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona
 2. Účelom spracovania osobných údajov je:
  • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
  • plnenie právnych povinností voči štátu,
  • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
 3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:
  • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
  • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia a spracovatelia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia a spracovatelia osobných údajov sú osoby:
  • podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb na základe zmluvy (Anatura s.r.o.),
  • zaisťujúce realizáciu platieb a prepravu tovaru (Global Payments s.r.o., GLS Slovakia, Slovenská Pošta)
  • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet s.r.o.) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
  • zaisťujúce marketingové služby (Heureka Group a.s., Facebook, Google).
 2. Prevádzkovateľ má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácie. Príjemcovia a spracovatelia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových, cloudových a marketingových služieb.
 3. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte:
  • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
  • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
  • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
  • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
  • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Súbory cookies

 1. Čo sú cookies?
  • Ide o malý textový súbor, ktorý vznikne navštívením webovej stránky. Využíva sa ako štandardný nástroj na ukladanie informácií o tom, ako sú naše stránky využívané.
  • Dokážeme tak odlíšiť (nie však identifikovať) jednotlivých užívateľov od seba a prispôsobiť obsah konkrétnym preferenciám. Súbory cookies sú dôležité. Bez nich by prehliadanie webu bolo oveľa zložitejšie.
  • Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Súbory cookies, ktoré používame, nepredstavujú žiadne riziko.
 2. Aké súbory cookies používame?
  • Súbory cookies používané na našej stránke je možné z hľadiska ich životnosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé, ktoré zostávajú uložené vo Vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zatvoríte. Dlhodobé, ktoré zostávajú uložené vo Vašom prehliadači po dobu nastavenú v samotných cookies a v nastavení Vašeho prehliadača, alebo pokiaľ ich ručne neodstránite.
  • Z hľadiska funkcie, môžeme cookies, ktoré používame na našej stránke rozdeliť na:
   • Základné cookies - sú dôležité pre základné fungovanie webu
   • Funkčné cookies - využívajú sa za účelom personalizácie obsahu a optimalizácie funkčnosti webu
   • Reklamné cookies - sa používajú na personalizáciu obsahu reklám a ich správnemu zacieleniu
  • Cookies tretích strán - niektoré súbory cookies môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využívané tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity. Napríklad informácie o produktoch kupovaných návštevníkmi na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou, aby sme mohli lepšie prispôsobiť zobrazenie internetových reklamných bannerov na Vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov Vás však nie je možné identifikovať. Konkrétne využitie cookies tretích strán na našej stránke: Google Ads, Google Analytics, Facebook Pixel, Shoptet, Facebook, Instagram, Heureka.
 3. Ako môžete ovplyvniť, ktoré z vašich cookies budeme spracovávať
  • Stačí používať niektorý z bežných internetových prehliadačov (napr. Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer) so zapnutou funkciou anonymného prehliadania, ktorá zabráni ukladaniu údajov o navštívených weboch, prípadne si v prehliadači môžete ukladanie cookies úplne zakázať. Ak však zakážete aj spracovávanie základných a funkčných cookies, znemožníte tým fungovanie niektorým funkciám, ktoré Vám pomáhajú.

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 15. 7. 2019