🎁 Bio mydlo ZDARMA ku každému nákupu nad 50€

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má podľa zákona (102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho) právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu po dobu 14 dní odo dňa keď Vy alebo Vami určená osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Spotrebiteľ môže taktiež odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás prosím písomne informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad e-mailom alebo listovou zásielkou) na náš email: info@biodomcek.sk alebo poštou na adresu nášho skladu: Anatura s.r.o. Stratená 7, 831 06 Bratislava, tel.: 0950 895 439.

Na tento účel môžete využiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete v e-maili o potvrdení objednávky, v Obchodných podmienkach alebo v tomto článku. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak oznámite uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Čo nasleduje po odstúpení od zmluvy?

Vrátenie peňazí

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.

Kedy dostanem peniaze späť?

Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu (v tomto prípade Vás prosíme o vrátenie na adresu nášho skladu - Anatura s.r.o., Stratená 7, 831 06 Bratislava) alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Kam mám tovar vrátiť?

Tovar nám prosím zašlite späť na adresu nášho skladu: Anatura s.r.o., Stratená 7, 831 06 Bratislava, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Prosím, tovar neposielajte na dobierku. Takto odoslaná zasielka nebude prevzatá. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Na čo nezabudnúť?

Radi by sme Vás poprosili, aby ste tovar, ktorý si želáte vrátiť starostlivo zabalili, aby neprišlo počas prepravy k jeho poškodeniu. Tovar pošlite kompletný a so všetkým príslušenstvom a dokumentáciou.

Kto hradí poštovné pri vrátení tovaru?

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Zodpovedáte aj za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Aký tovar nie je možné vrátiť?

Podľa zákona 102/2014 (Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho), spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.